This website requires JavaScript.
Serpaý

Goşgular Çemeni

19-njy fewral

Onuň barlygynda toý edýär bu gün

Her şäher, her oba, her köçe, her jaý.

Biz bada göterip, arzuw edýäris

A, Ol arzuwlary edip ýör berjaý.


Bu gün myhman gelýär çäksiz älemden

Näçe tarap bolsa, şonça tarapdan.

Ýewropadan, Afrikadan, şeýle hem

Türkiýeden, Eýrandan hem Arapdan.


Bu gün — ulus-iliň şatlanýan wagty

Ertiriň gaýgysyn edýär Ol şu gün.

Maksady — türkmeniň egsilmez bagty

Baky agzybirlik isleýär göwün.


Garaşsyz ülkede ýeke-täk Adam,

Ýadasa-da dynçlyk gadagan Oňa —

Eger şeýle meýil döräýende-de,

Bu isleg hemişe goýulýar soňa.


Ol uly işlere töwekgel boldy,

Il-gün üçin ätiýajy bermezden.

Il üçin könelmez aklyk boldy Ol

Il üçin heýkelem boldy mermerden.

Çary Ýegenmyradow
Watan
/Beýik Saparmyrat Türkmenbaşynyň doglan güni/
söýgi bilen döredildi •