This website requires JavaScript.
Serpaý

Goşgular Çemeni

Baharyň ilki güni

Baharyň uzakda däldigni duýup,

Agylyndan çykjak bolýar dowarlar.

Şu günki çabgada ölmese buýup,

Ertir-ä olary örä kowarlar.


Öýlänçi ýagyşda, ýumşak şemalda,

Bigam argynlykda duýulýar maza.

Garry-gurtularyň käbiri şu gün,

Öýle namazynam goýupdyr kaza.


Öýde diňe üme düşmez bäbekler,

Öý hojalykçylar hemem hassalar.

/Ýüregiň awaýar şo bendelere,

Düşeginden galyp bilmän ýatsalar/.


Dükanyň işigi, urpajyk çäge,

Gojalaryň üýşýän ýeri owaldan.

Han-ha, eýýäm birnäçesi gelipdir,

Köwşüni aýaga çekip gowallaň.


Bazaryň nyrhyndan hemem ýaşlardan,

Zeýrenen bolýarlar endige görä.

Ýöne gamlanmaga sebäp ýok, şükür,

Durmuş hiç neneň däl, hezillik örän.


Uruş-gykylyk ýok, syrkawçylyk ýok,

Garrylyk derdi hem berenok azar.

Uly günä däldir, bular ýaly gün,

Öýle namazyny goýsaňam kaza.

Çary Ýegenmyradow
Durmuş
Tebigat
söýgi bilen döredildi •