This website requires JavaScript.
Serpaý

Goşgular Çemeni

Düýe sagýan gyzyň aýdymy

Başyň dik, göwnüň kiçi,

Höräm, höräm, hörelim.

Süýt sagyp, aýran içip,

Hözirini göreliň!


Dünýe maly diýilen,

Süýdi, ýüňi, eti em.

Uzak-uzak menzile,

Maýa münüp ýetiler.


Aýran içen nähoşam,

Hassalykdan halasdyr.

Ýüňüne näme diýjek,

Ýorgan-düşek, palasdyr.


Iki ýyldan bir gezek,

Ýüzüň düşýär köşege.

Ýüz gezek nesip etsin,

Ýene döläp-döşeme.


Köşejigiň ulalsa,

Atyp şoňa kejebe.

Gelnalyja gideris —

Şeý diýýän men ejeme.


Başy dik, göwni kiçi,

Höräm, höräm, hörelim.

Süýt sagyp, aýran içip,

Hözirini göreliň!

Çary Ýegenmyradow
Çaga
Tebigat
Durmuş
söýgi bilen döredildi •