This website requires JavaScript.
Serpaý

Goşgular Çemeni

Dostuma

Däli deňziň garşysyna gaýykly,

Ýör, gideli,

tijen dostum,

kürekle.

Ýaýdanmaly, şowsuzlyk nä aýypmy?

Beýik işe hyjuw barka ýürekde.


Çagalykda at edindik hyşany,

Ýigit çykyp, dosta serbe-ser gezdik.

Dostdan galan ýadygärlik nyşany,

Bir husydyň baýlygyna bermezdik.


Seret, ümür basan kenara seret,

Soň ýatlap ýörmäge göwnüň küýsände.

Äkit, bir hepdelik azyga derek

Mähribanyň suratyny kisäňde.


Çola kenar — dolanmajak geçmişdir,

Tupana döş gerip, äkider ýelken.

Ykbal bagty, gör, nirede seçmişdir,

Bir ajap, ýagty gün duşarys, belkem!

Çary Ýegenmyradow
Dostluk
Durmuş
söýgi bilen döredildi •