This website requires JavaScript.
Serpaý

Goşgular Çemeni

Her gün işe geçýäň...

Tüweleme, ýene işe barýaňmy,

Görki Güne meňzeş açylan läle.

Seni her göremde endişä galýan,

Sataşaýmaweri mynasyp däle.


Aşygyny ýeke tara kökerjek,

Saçyň her örümi bir gulaçdyr-la.

Sen olary oraýsana boýnuňa:

Ýaman göze ilmez, ýel bulaşdyrmaz.


Geçip barýaň, öz-özüňden uýalyp,

Salam diýmäge-de ysanok dilim.

Her kimi aňk etjek jemalyň bilen

Maňa bu ýaşdan soň öwretdiň çilim.


Görki gülden zyýat naçar maşgala,

Buýsanjyň artykdyr, dälsiň ulumsy.

Gözüm görýär, ýürek diýýär şu sözi:

Öýňüzde-de ähli işe çulumsyň.


Ýaşap, işläp, armaweri durmuşda,

Görki köňle ýakyn açylan läle.

Seni her göremde endişä galýan

Sataşaýmaweri mynasyp däle!

Çary Ýegenmyradow
Durmuş
Söýgi
söýgi bilen döredildi •