This website requires JavaScript.
Serpaý

Goşgular Çemeni

Ot başynda oturaly...

Hany, dostum ölçersene,

Körän oduň kesindisin.

Ýol ýaly uzak bu gije

Söhbetimiz kesilmesin.


Gözenegin ýapma öýüň,

Çekme öýüň serpiginem.

Şu görnüşi arzuw etdim,

Arzuwy bar her kimiňem.


Ot başynda oturaly,

Ot orazdyr, höwür bolar.

Hoşal bolup ýatlarys kän,

Soň şeýle bir döwür bolar.


***

Bagşy bolgun diýip maňa

kän sargapdy kakam bende.

Nätjek, arman ýürek bar-da

Hoş owazly ses ýok mende.


Çyn aýdymyň höwesinde

Ýaşadym ýaşan ýaşymy.

Şol sebäplem nobat senden,

Aýdymyň-sazyň aşygy.


Dost-ýar eşitse köwlener,

Göwni gaýry gaýra teser.

Niçik bolar bilbilgöýä

Öz wagtynda saýramasa.


Dünýe toýhana meňzeýär

Yşky aldy erkimizi.

Gözenegin ýapma öýüň,

Çekme öýüň serpigini.

Çary Ýegenmyradow
Durmuş
Tebigat
söýgi bilen döredildi •