This website requires JavaScript.
Serpaý

Goşgular Çemeni

Seni ýatlap...

Indi hiç zat ýüregimi gozganok,

Ýer ýok onda şatlyga-da, gama-da.

Düýn gowy dostumyň kyrkyny sowdum,

Bu günem bir toýda boldum tamada.


Dünýäniň şowhuny azalan ýaly,

Ýekelik höwesi aňyma ýaýran.

Edil häzir jaýlar uçup gitse-de

Ahmal, men şoňa-da galmaryn haýran.


Her zat boljak eken ýagty dünýäde,

Bolman biljek eken, bolmaly zadam.

Hergiz ýazgydyndan närazy bolsa,

Ýürekdeş dostuny küýseýär adam.


Menem seni küýsäp, meýdana çykdym,

Çopantelpekleri söýdüm, ysgadym.

Şolara-da ýaman nebsim agyrýar,

Olaryňam galan ömri gysgadyr.


Çünki, ýene güýz gelipdir äleme,

Çygly şemal kän öwüsýär ilerden.

...Seň bile sary gül ýygardym weli,

Uzakda sen gülüň parhyn bilerden.

Çary Ýegenmyradow
Söýgi
Durmuş
Dostluk
söýgi bilen döredildi •