This website requires JavaScript.
Serpaý

Goşgular Çemeni

Soňky söz

Bu höwes erkime goýmady meni,

Indi men şoňa-da ýetmäge taýyn.

Bagta tarap barýan iň soňky ýoly

Tapdym 17-nji gününde maýyň.


Bu gün bir üýtgeşik gün boldy,

gökde

Bulutlar meňzeýär bölegne kamsyň.

Ol meniň iň soňky ykbalym

ýöne,

Men mawy asmana bakýaryn gamsyz.


Ýaşaň siz, adamlar,

erkana boluň,

Mensiz bir adamlyk giňän dünýäde.

Onsoňam hiç haçan «Bagtly bolmaga

mümkinçilik ýokdur — diýmäň — dünýäde».


Men gaty begenýän, kakam pahyryň

Horlansa-da, menden soňa galanna,

Aşymy-suwumy berer ol hökman,

Bermese-de il içinde halanmaz.


Hoşlaşyk sözleri gysga aýdylar,

Bu däbe hemişe kaýyldyr her kim.

Size gowy günler arzuw edýärin,

Çünki, başga zada ýetmeýär erkim.

Çary Ýegenmyradow
Durmuş
söýgi bilen döredildi •