This website requires JavaScript.
Serpaý

Goşgular Çemeni

Ýatlama

Ýaşym ýaňyrajyk otuzdan ötdi.

Men täze dünýäniň täze zürýädy.

Ýöne weli, dostlar, maňa-da ýetdi

Şol köne dünýäniň

birje şapbady.


...Başymyza kagyz papak geýişip,

Ýagyş ýagsa ylgaşardyk daşary.

«Saňa gyzyl, maňa ýaşyl» diýişip,

Paýlaşardyk giden älemgoşary.


Çybykdan at ýasap, kagyzdan gamak,

Özümiz hem gamak kimin ýüwrerdik.

«Garry mama ekýär!» diýip kömelek,

At jylawyn

Könegala öwrerdik.


Atam bir gün çagyrdy-da ýanyna,

Salgy berdi ýorunjaly bir peli.

Diýdi: «At çapyşyň ýarýar janyma,

Hany, ot ýygşyňam synap göreli!»


Ýitije oragym elime alyp,

Egnime-de atyp akja torbany,

Gyratyň bykynna bir gamçy çalyp,

Tozana garypdym bütin obany.


Orajygmy emelsizje oýnadyp,

Ýorunjany gyrçyldadyp kesýärkäm,

Tirkeş-tirkeş goýuşyma syn edip,

Kinniwanja dessejikler ýasýarkam.


Gökje-gökje, zire-zire güllerden

Aýagyma zerrejikler gaçýardy.

Ýüzlerçe kebelek ýüzlerçe ýerden

Ýüzlerçe gülleri ogşap gaçýardy.


Dykalap-dykalap, agzyny bogup,

Torbajygymy egne atan badyma,

Gulagmyň düýbüne bir şapbat degip,

Özümden gidenim düşýär ýadyma.


Tenimi parçalan ol gara penjäň

Eýesi

Kimdigin bilebilmändim.

Ortasynda gök pürçükli ýorunjaň

Ýüzin ýazlyp, gaýdyp galabilmändim...


Ýer-suw paýlananda bize ýetenmiş

Şol meni uranyň ýorunja peli.

Janajygna meň ýakamdan tutanmyş

Onuň gan dökmäge öwrenen eli.


Ýaşym ýaňyrajyk otuzdan ötdi.

Men täze dünýäniň täze zürýady.

Ýöne weli, dostlar, maňa-da ýetdi

Şol biweç dünýäniň

soňky şapbady.

Kerim Gurbannepesow
Durmuş
söýgi bilen döredildi •