This website requires JavaScript.
Serpaý

Goşgular Çemeni

Aýagymy diräp ýeriň - gerşine...

Aýagymy diräp ýeriň - gerşine,

Elimi uzatdym Günüň kirşine.

Üç - dört gezek zaňňyrdadyp goýberdim.

Dünýäň ýüzi owaz boldy durşuna.


Günden Ýere çenli uzalan tarlar

Şu sözi dyngysyz gaýtalaýarlar:


Diňle sen, diňle,

Eý adam ogly.


Bizi çalmagam

Özüňe bagly,

Bizi ýolmagam

Özüňe bagly.


Bir tarapymyz

Günüň elinde,

Bir tarapymyz

Seniň eliňde,


Altyn tegelek

Günli tarapym

Giden «kömelek»

Senli tarapym.


Kömelekleri

Kaklap bilmeseň,

Göbegin ýolup

Oklap bilmeseň,


Beren süýdünden

Ýerem närazy,

Beren nurundan

Günem närazy!..


Ýerden Güne çenli uzalan tarlar

Şu sözi dyngysyz gaýtalaýarlar.


Kerim Gurbannepesow
Tebigat
Durmuş
Aýagymy diräp ýeriň şaryna Elimde göterýän günüň şaryny. E. Meželaýtis
söýgi bilen döredildi •