This website requires JavaScript.
Serpaý

Goşgular Çemeni

Gyrgyz ýüregi

Aladagyň başy bolsa-da ala,

Gyrgyz ýüreginde görmedim ala.

Gyrgyz ýüreginiň päkizeligi

Ak gardan-da päkdir ýüzlerçe ýola.


Ýa-da akgarlar hem päkizeligi

Gyrgyz ýüreginden öwrendimikä?


Dereleň gujagy gözeldir-gözel,

Her otuň ýapragy tutuş bir gazal.

Eger bilen bolsam, iň gözel ýeri

Gyrgyz deresine deňärdim ozal.


Ýa-da dereler hem gözelligini

Gyrgyz ýüreginden öwrendimikä?


Gök otlukda gezip ýörmek ne hezil,

Köwşüň çyga ezip ýörmek ne hezil,

Çar ýanyňda garlar doňup ýatyrka,

Yssyk kölde ýüzüp ýörmek ne hezil.


Ýa-da Yssyk köl hem yssylygyny

Gyrgyz ýüreginden öwrendimikä?


Kerim Gurbannepesow
Tebigat
Gyrgyz şahyry Guwançbek Mälikowa. Goşgy gysgaldylyp alyndy.
söýgi bilen döredildi •