This website requires JavaScript.
Serpaý

Goşgular Çemeni

Hanhajykka

Ýatlananda geljek günler,

Ýada düşdi geçen günler.

(Hanhajykka!

Hanhajykka!

Salgy berer tejenliler...)


...Şüdügärden gidip barýan.

Öňümden bir oba çykýa.

–Nirde, mama, pylan oba?

–Hanhajykka!

Hanhajykka!


Büdresem-de gidip barýan.

Çykýar derýa, çykýar guýy.

Ajy, süýji salkymlardan

Dolup otyr derýaň boýy.


Gol uzadýar gawun, garpyz.

Yza dartýar gyzgan, syrkyn.

(Biri göýä borjun üzýär,

Biri alýar köne hakyn!)


Gidip barýan jeňňellikden.

Öňümden bir baba çykýa.

–Uzakmydyr pylan menzil?

–Uzak nire! Hanhajykka!


Ne şähere düşýär gözüm,

Ne-de oba, ne-de köprä.

Käte dilim bala degýär,

Käte degýär ajy kekrä.


Ýa garrylaň gözlerine

Çöp atdymy ümür, salgym?

Belki, ýaşlyk berip biler

Alys ýoluň, dogry salgyn.


Süriň ýanda çopan gyzy

Tirt berip dur arryk tokla.

–Pylan menzil daşmy, uýam?

–Hanhajykka! Hanhajykka!


Bir ýanynda gara telpek,

Bir ýanynda jotda çakgy,

Gök toraňňyň saýasynda

Uklap ýatyr goja sakçy.


Bir tarapda topar çaga

Garpyz ýolýar (sakçy ýokka!).

Öňki sorag. Öňki jogap:

–Wiçjik, wiçjik,

Hanhajykka!


...Henizlerem gidip barýan

Ogar-ogar, togar-togar.

Kä öňümden bürgüt çykýar,

Käte çykýar tilki, şagal.


Gözlerime gonup ary,

Aýagymdan çybyn çakýa.

Emma öňe gitmek hezil

Wyždanyň päk, kalbyň akka.


Ýollar uzak, menzil agyr.

Agyr...

Ýöne

Hanhajykka!

Kerim Gurbannepesow
Durmuş
söýgi bilen döredildi •