This website requires JavaScript.
Serpaý

Goşgular Çemeni

Oýun bilen çyn

«Bäş ýüz sany derýamyz bar»

Diýdi bize gyrgyzlar.

«Iň bolmanda bir derýany

Bize beriň!» diýdik biz.

«Birini däl, onusyny

Alyň!» diýdi gyrgyzlar.

Aljak bolduk, aljak bolduk.

Çetindigin duýduk biz.


«Berdi aga goluň çyzga,

Äkideli birini,

Aman aga ýapyş senem

Bir kenardan!» diýdik biz.

Kän synandyk, hiç tapmadyk

Götermegiň tärini.

Ýene şeýdip derýalary

Öz ýerinde goýduk biz.


«Bäş müň sany jülgämiz bar

Diýdi bize gyrgyzlar.

«Iň bolmanda bir jülgäni

Bize beriň!» diýdik biz.

«Bir jülge däl, ýüz jülgäni

Berýäs!» diýdi gyrgyzlar.

Aljak bolduk,

kän dyrjaşdyk,

Kyndygyny duýduk biz.


«Anna Kowus beýdip durma,

Pälwan bolsaň – ber eli

Şäher Borjak, senem ýapyş.

Bir çetinden – diýdik biz.

Emma ýene tapylmady.

Götermegiň emeli.

Ýene şeýdip jülgeleri

Öz ýerinde goýduk biz.


Çingiz diýdi: «Berildimi –

Almalydyr sowgady,

Gyrgyzlaryň däbi şeýle.

Sypmarsyňyz beýdip siz!»

Berdi aga murtun sypap,

Diýdi: «Her bir myhmana

Munça sowgat paýlasaňyz,

Galaýmaň siz ädiksiz!»


Çingiz gülüp hezil etdi.

Hemmelerem gülüşdi.

On derýany, ýüz jülgäni

Goýup gaýtdyk şeýdip biz.

Almaly zat ynsan üçin

Yssy bora çemeli,

Anna diýdi: «Öýlermize

Boş bararys nädip biz?»


Bu zatlaryň bary oýun...

Çyny onsoň başlandy.

Şol derýalaň kenarynyň

Adamlaryn söýdük biz.

Ýüz kenarda dynç alyndy,

Ýüz kenarda düşlendi.

Gözellige tagzym edip,

Telpegmizi goýduk biz.


Telpegmizi goýduk weli,

Ýene telpek berdiler.

Sekiz türkmen sekiz ýerden

«Ak galpagy» geýdik biz.

Nirä barsak «tuyskan» diýip,

Gujaklaryn gerdiler.

Ýüz saçakdan gymyz içip,

«Bäş barmagyn» iýdik biz.


Saçaklaryň degresinde

Poeziýa gepleşdi.

Her tost üçin goşgy okap,

Käsä şerap guýduk biz.

Emma käte, goşgy bilen

Proza-da sepleşdi:

«Hemme halklaň, dostlugyna

Götereliň!» diýdik biz.


Emma hiç kim ol sözlere

Prozadyr öýtmedi.

Bütin dünýäň geljeginiň

Şondadygyn duýduk biz.

Derýaň, jülgäň deregine

Dostluk bilen ýüklenip

Öýe geldik... Nirä gitsek

Gaýdyp gelýäs şeýdip biz.


Kerim Gurbannepesow
Dostluk
Durmuş
Gyrgyz bloknotyndan
söýgi bilen döredildi •