This website requires JavaScript.
Serpaý

Goşgular Çemeni

Öz söýenmiz üçin hemmämiz jomart...

Öz söýenmiz üçin hemmämiz jomart!

Biz bu dünýä eýe kimin garýarys.

Iň gymmat,

Iň zerur,

Gözel zatlary

Alýarys-da, ýara sowgat berýäris.


Bütin Ýeri sowgat berýäs gyzlara,

Onuň minaradyr şäherlerini,

Onuň al şerap deý iňriklerini,

Dumanly-dumanly säherlerini.


Soňra ýyldyzlary,

Deňiz-derýany,

Soň kellämiz gyzyp gidiberse has,

Aýy iki ýaryp zergär mysaly

Ondan ýara gulakhalka ýasaýas.


Emma bize ýeň berenok eneler:

«Biz-ä asyl boş sözlere düşemzok.

Asmanyň ýyldyzyn kakanyň bilen

Olar ýere teňňe bolup düşenok.


Aý diýýärler,

Deňiz-derýa diýýärler,

Tapanlarny jomartlarça seçýärler,

Emma ujypsyzja galyň tölemän

Gyzymyz şagal deý alyp gaçýarlar...»

Gurbannazar Ezizow
Durmuş
Söýgi
söýgi bilen döredildi •