This website requires JavaScript.
Serpaý

Goşgular Çemeni

Ýetginjek

Öňküsine görä üýtgeşik dünýä,

Nämüçindir dünýäň öňküligi ýok.

Ol özünden uly bolmak isleýär,

Öz ýaşyndan uly bolup bilenok.


Görýän düýşleri hem öňküleri däl, —

«Söýüşen» gyzlary bardy bir çene.

Ol ýuwaş-ýuwaşdan düşünip barýar

Gelinleň, gyzlaryň gözelligine.


Bir täsin täzelik gurşaýar ony,

Ol häzirden görjek bolýar geljegin.

Howlaýar. Ululaň yzyna düşýär,

Geýýär uly doganynyň penjegin.


Uruşly kinolar ýat boldy oňa,

Düşenok ýadyna oýun, kepderi.

A «Söýgi oduna» goýberenoklar

On alty ýaşyna ýetmedikleri.


Ýigitligiň gapysyny kakýar ol,

Açanoklar, wah, nätmeli? Itmeli?

Itse-de, bu gapa goýberenoklar

On sekiz ýaşyna ýetmedikleri.


Öýe gelýär. Urunýar ol ikiýan.

Kakasy geň galýar: «How, keýpiň ýok-la?»

«Meň ullakan adam bolasym gelýär,

Näme üçin meni goýberenoklar?..»Gurbannazar Ezizow
Durmuş
söýgi bilen döredildi •