This website requires JavaScript.
Serpaý

Goşgular Çemeni

Şäher, dynç güni, säher

Säher bile,

şäherime çykýaryn,

Ol günden däl,

ol ýüzlerden ýap-ýagty.

Köçelerem ýagty aýna mysaly.

Agşam ýagyş ýagdy.

Juda köp ýagdy.


Adamlardan hyň berip dur awtobus,

Ýegşerilip barýar,

çygynyp barýar.

Kiosklaň öňi giden märeke.

Märeke —

gazete nobata durýar.

Açyk penjireden,

ikinji gatdan

Ýaňlandyrýar bar köçäni «Gözel ýar».

Bir jenanam agşam ýanyna girip,

Säher diri ýiten ýigdi gözleýär.


Başga biri

saçyn döküp egnine

Ýençýär gaýgyrman gara roýaly.

Näzik dodaklaryn dişläp,

ýençýär ol,

Weli Muhadowda ary bar ýaly.


Bitaý geýen köwşi bilen ýer dyrmap,

Fizik — professor, aljyraňňy är,

Unudyp leksiýa, seminarlary,

Dynç gününi,

Dynç gününi diňleýär!


Adam sili iki-ýana urunýar,

Ýüzlerinde,

gözlerinde

gussa ýok.

Olar

juda meňzeş biri-birine,

Olar

juda bir-birine meňzänok.

Oňat adamlary

söýýän ýürekden,

Bilýän,

bu akymda erbetleň baryn.

Ýöne

oňatlaryň içine garyp,

Bu dynç güni

men olaram söýýärin.

Goý,

güňlesin ýurt üstünde

bu asyr!

Hem diňlesin ýürek bile dynç güni.

Bu

adamlar dynç almagy söýýärler.

Bu adamlar

gorarlaram dynçlygy!

Gurbannazar Ezizow
Durmuş
söýgi bilen döredildi •