This website requires JavaScript.
Serpaý

Goşgular Çemeni

Adam ölýär, Şeýdip ýapylýar perde...

Adam ölýär,

Şeýdip ýapylýar perde.

Ölen däl,

diriler galýarlar derde.

Ýöne ölen adam

ölerine çen

Tanyşýar dünýäniň geçmişi bilen.

Gije-gündiz kitaplara bolup ýar,

Geçmiş bilen-taryh bilen ýaşaýar

Gomer bilen ýaşaýar,

Baýron bilen ýaşaýar,

Pyragy, Lenin bilen —

Bary bilen ýaşaýar!

Bulam az deý ol oturýar oýlanyp,

Soňra gelejege çykýar aýlanyp.

Ençe ýyldyzlaryň dünýesin açýar,

Soň ol ýyldyz bolup, süýnýär-de geçýär.


Adam ölýär,

Şeýdip ýapylýar perde.

Adam az ýaşaýar

Kän ýaşan Ýerde.

Gurbannazar Ezizow
Durmuş
söýgi bilen döredildi •