This website requires JavaScript.
Serpaý

Goşgular Çemeni

Ajap syýahatda boldum diýdi ol...

Ajap syýahatda boldum diýdi ol,

Goýmady gürrüňin goýmaly ýerde.

O nähili ajap syýahatmyşyn —-

Ýedi gün asmanda?

Sekiz gün ýerde?


O nähili ajap syýahatmyşyn?

Bärde-aeroportda uçara münse,

Alty ajap ýurdy ýatyp geçirip.

Ýedinjiniň wokzalynda oýansa.


O nähili ajap syýahatmyşyn?

O nähili ajap? — Sowal berýärin, —

Ýedi mawy deňzi ýatyp geçirse,

Oň üstüne ýene ýetmiş derýany?


Aşakdaky täsin baglaň, metjitleň,

Eşitseň ýokarda diňe myş-myşyn,

Otlar bilen bejertmeseň ýaraňy,

O nähili ajap syýahatmyşyn?


Şat zeminde goýup oba, şäheri,

Gülleriň agyny, gyzyl, sarysyn,

Sen sesdenem ozýan çaltlyk bilen

Öz ömrüň deňinden geçip barýarsyň.


Çaltlyk bilen köp işleri etse bor,

Ýöne şol çaltlygyň bir emmasy bar,

Ol dünýä,

adama düşünmekligiň

Deňinden,

deňinden,

deňinden barýar.


Sen görmän geçýärsiň

Seň üçin dörän

Uçmaha ýat, Ereme ýat gülleri.

Ýüzüňi sypasa, ýygyrdyn ýazjak

Otdan hem toprakdan dörän ýelleri.


Çaltlygyň gylygy: ýagyşlar ýagsyn,

Adam hesret çeksin, ýagsyn akja gar.

Parhy ýok,

ol juda zerur zatlaryň

Deňinden,

deňinden,

deňinden geçýär.


Gije-gündiz uçýar, uçýar adamlar,

Lezzet alyp motorlaryň heňinden

Dur sen,

Saklan, tizlik söýen Adamzat,

Geçäýmäwer sen öz bagtyň deňinden.

Gurbannazar Ezizow
Durmuş
söýgi bilen döredildi •