This website requires JavaScript.
Serpaý

Goşgular Çemeni

Artyk hereketler, ýeňles gylyklar...

Artyk hereketler, ýeňles gylyklar

Ýaşlyga kadadyr, näzdir kereşme.

Ýuwaş-ýuwaş sen olardan saplanyp,

Durlanyp barýarsyň misli bir çeşme.


Sen kimin gözele duş gelen ýigit

Şowsuzlyga, gussa ownuk zat diýer.

Seniň gözden gaçan şadyýan ýaşyň

Almaň ýaňagynda uka batan der.


Seniň söýgiň äpet daragt deýin

Ýüregime kökün çuňňur urupdyr.

Birdem gama batyp, egilse başyň,

Kökler ýüregime yza berip dur.


Bir gün garylsam-da mele topraga,

Sowurman söýgiňi tupana, ýele.

Seniň söýgiň hiç guramaz kökleri

Ýaýrar bu zemine ýüregim bile.

Gurbannazar Ezizow
Söýgi
söýgi bilen döredildi •