This website requires JavaScript.
Serpaý

Goşgular Çemeni

Atlar ýataklarda horguryp durlar...

Atlar ýataklarda horguryp durlar,

Olaryň ykbaly — maňlaýy akdyr.

Uzakda çygynyp kişňeýär batly

Iki ýüz at güýçli işhon traktor.


Oratdy goltuklap ýarty çöregin,

Obanyň içinde dawa gözleýär.

Dutaryň gulagna meňzeş gulagny

Towlanynda onuň hamrak ejesi,

Ýokarky perdeden bir heň çyrlaýar.


Tamdyrda on Günüň nurly howrundan

Galýar dik asmana täsin bir sütün.

...Men dogduk mekana salama geldim.

Üstüm tozan, halys çykypdy lütüm.


«Duzun dadyp geçiň!»

Uzaldy çörek,

Iki döwüm aldym, ony üfläpler

Ýitewersin açlyk, hantamaçylyk,

Herne ýitip gitmäwersin şu däpler.


Mazarystanlaryň, ymaratlaryň,

Gök otlaň içinde inçejik ýodaň,

Elmydama oýandyrýar ýüregmi

Topragym,

Ykbalym, bir oňat zada!


Kök urupdyr saňa juwan ýüregim!

Sen-dostum, söýgim sen, ilen-gatanym.

Seniň bilen men mukaddes nikaly

Seniň bilen, meniň agras Watanym!


Müňläp at güýjüni özünde jemläp.

Güňläp,

Güwläp, arman günüň gününde,

Aýlanyp ýör aňymyzyň hünäri

Ak ekiniň, ak Watanyň üstünde.

Gurbannazar Ezizow
Watan
Durmuş
Tebigat
söýgi bilen döredildi •