This website requires JavaScript.
Serpaý

Goşgular Çemeni

Baglaryň üstüne gonanda agşam...

Baglaryň üstüne gonanda agşam,

Gapyňyz kakylsa, açyň edepli.

Ol neçün gelipdir?

Niçiksi gepli?

Ýüregin gaplapdyr niçik gaýgy-gam?


Duýarsyňyz:

Ýüreginiň üstünden,

bir tukatlyk gödek ädip barýandyr.

«Meňki dogry ahyr.

Adalatly men»

Myhman size melul-melul garýandyr.


Goldaň şeýle adam gapydan gelse,

Ýüregňizi ele alyp goldaň siz!

Ýöne bir ýarasyz daňyly

bolsa,

Onuň agyrsyna şärik bolmaň siz!

Gurbannazar Ezizow
Durmuş
söýgi bilen döredildi •