This website requires JavaScript.
Serpaý

Goşgular Çemeni

Bireýýäm Gün ýaşdy, Garaldy dünýä...

Bireýýäm Gün ýaşdy, Garaldy dünýä

Bakyp dur zemine müň gözli asman.

Dostum, ýatyp bolmaz geçilen günden,

Edilen işlerden bir söhbet açman.


Dury paýhas bilen, dury aň bilen,

Ne iş etdik? Yza bir garaly biz.

Kynçylykdan geçen bolsak sowulyp,

Diňe özümizi ýazgaraly biz.


Ýagşylygmyz il içinde orun alar.

Ýöne günä hakda dymmak gerek dal.

Bu gün

günämizi ýazgaryp bilsek,

Erte

ikimize bolar minnetdar.

Gurbannazar Ezizow
Durmuş
Dostluk
söýgi bilen döredildi •