This website requires JavaScript.
Serpaý

Goşgular Çemeni

Bu neneňsi geň gylyk

Bu neneňsi geň gylyk?

Nirden gelip ýolukdy?

Ondan gaçyp nirede,

Nä deşige sümmeli?

Ine, agşam nätanyş

Meniň gapymy kakdy,

Göwnüme, şoň kisesi

Kesgir mawy gamaly.


Ýel şuwlaýar daşarda,

Gelip urýar penjirä,

Misli kepen gunduz gar —

Ýerde ýatar niçezar,

Heý, gün bormy mundanam,

Ýürek düşüpdir penjä,

Şol gazaply gara penje

Ezýär ony, mynçgaýar.


Çyrany söndürsem birden

Goýy tümüň içinden

Gaplap alýar daşymy

Egri-bugry geň ýüzler.

Aýdyň ahyr, haçana çen,

Haçana çen, haçana çen,

Maňa bakyp iýjek meni,

Görülmedik wagşy gözler?


Bu nämäniň alamaty

Ýadawlykmy ýa jezamy?

Ol gözler nä gözleýär,

Näme olaň maksady.

Çekip çydar ýaly däl,

Bu düşnüksiz yzany.

Halasgärim, diregim,

Basymrak daň atsady.

Gurbannazar Ezizow
Durmuş
söýgi bilen döredildi •