This website requires JavaScript.
Serpaý

Goşgular Çemeni

Deňiz başda gök däldi-de, mawudy...

Deňiz başda gök däldi-de, mawudy,

Soňra agşamara elwan öwüsdi.

Äpet tolkunlary göge towusdy,

Deňiziň halyna göwnüm awady.


Köňlüni gynaýan uly zat hakda,

Güwwüldäp-güwwüldäp sözleýän ýaly,

Maňa düşün, düşün diýýän mysaly,

Kiçelýärdi,

Ogşaýardy aýakdan.


Şonda synlap bir naýynjar sypatyn,

Ýürek bilen eşdip köňülde zaryn,

Deňiz däl-de,

Bu ümmülmez jandaryň

Köpürjikden dörän ýalyn sypadym.


Birden rahatlandy meniň bu raýat,

Agşam gelip,

Dökdi oňa pişmesin.

...Eger deňze gerek bolsa hemaýat,

Onda adam ogly näme işlesin?!

Gurbannazar Ezizow
Tebigat
Durmuş
söýgi bilen döredildi •