This website requires JavaScript.
Serpaý

Goşgular Çemeni

Gaharjaňlyk agyr günde dörärmiş...

«Gaharjaňlyk agyr günde dörärmiş»

Diýip, nämüçindir tapypdyrlar «myş»

Säher dury suwa agzyny çaýkan —

Ýaşy çene baran az sözli daýhan.


Ýaşaýşyň gymmatyn oňat bilýändir,

Çöregiň hümmetin oňat bilýändir.


Il üçin gan döken, janyndan geçen,

Üç deňiz, ýüz derýaň suwundan içen —

Durmuşyň ajysyn dadan bir esger

Saňa aýtjak sözün diýerine çen,

Gözün ýumup, ýedi ölçär — bir keser.


Ýok! Durmuşda beýle gylyk, beýle kär

Ýeňil ýürek, ýeňil günden döreýär.


Ýeňil günde adam bolarmyş hasy!

Ömrüň şol birhili akyp durmasy

Sowukda egniniň ýyly possuny,

Durmuş tukatlygy, ýürek pesligi,

Barysy birigip adaty günde,

«Gursagy darlygy» oýadýar sende.


Gahar etmek ejizligiň nyşany!

Işidir ol bikärlikde ýörenleň.


Gahar nire, gaharjaňlyk nirede!

Ýüregi ýukadyr köpi görenleň.

Gurbannazar Ezizow
Durmuş
söýgi bilen döredildi •