This website requires JavaScript.
Serpaý

Goşgular Çemeni

Geçmen seniň üçin ýagyşdan, ýelden...

Geçmen seniň üçin ýagyşdan, ýelden,

Ýagyş saçyň ýuwýar, şemal daraýar.

Bu asmandan geçmen, geçmerin gülden,

Çüňki gözleň gül asmana garaýar.

Gözüm baky gurban mawy belende,

Söýgim üçin ondan düşmerin jyda.

Biziň söýgülermiz belent bolanda,

Ýüreklerimizden islemez pida.


Goý nur ýagsyn — gunça-gülleriň deri,

Gün nuruna gark bolsun obalar.

Seniň üçin hiç dünýeden geçmerin,

Geçsem söýgimizden geçdigim bolar.

Gurbannazar Ezizow
Söýgi
söýgi bilen döredildi •