This website requires JavaScript.
Serpaý

Goşgular Çemeni

Giderin, giderin, Uzakdyr ýollar...

Giderin, giderin,

Uzakdyr ýollar,

Söýerin. Işlärin.

Aglap-gülerin.

Kim men? Näme

Gadym dünýäň ýüzünde?

Men bulary ölemden soň bilerin.


Aýagymy düzdüm döwrüň aýagna.

Sesine ses goşdum beýik döwrümiň.

Bir aladam; näçe sahap bolarka,

«Saýlanan günleri»

Ýaşan ömrümiň?

Gurbannazar Ezizow
Durmuş
söýgi bilen döredildi •