This website requires JavaScript.
Serpaý

Goşgular Çemeni

Gijeki myhman

Tümüň ýary penjirämiz kakyldy

– Salam!

– Salam. Kim borsuňyz, eý daýy?

Myhman jogap berdi örän akylly:

– Menmi? Ajal.

Has dogrusy — Ezraýyl.


– Gaty oňat.

Geliň, geçiň, oturyň.

Size haýsy gerek: kofemi ýa çaý?

– Maňa, gowsy, boş çüýşejik getiriň.

Ol seniň janyňy saklar örän jaý.


– Bagyşlaň:

Siz ýalňyşýan-a dälsiňiz.

Meniň keselim ýok. Özümem juwan.

Belki, jaý nomerim ýalňyşansyňyz,

Men-ä, walla, hiç düşünip bilmeýän.


– Ýok, men jaý nomerin ýalňyşamok, ýok,

Men geldimmi — boş gitmäni halamok.

– Bilýän, ýöne meň ölesim gelenok,

Janym sagat, durmuşymdan nalamok.


– Sen ilk-ä aglama, soňam aldama,

Aldawyň köp bolsa, jezaňam artýar.

Onsoňam bilip goý, her bir adama

Meniň saýlap-seçen bir perişdäm bar.


Ine, seniň diýen sözleň barada,

Seredip gör, şunça fakt gowuşdy.

– Niçik? — diýip sorajakdym, şobada

Bir kitap gütüläp öňüme düşdi.


Kitaby agyz däl, göz bilen iýýän,

Düşünýän, arada bar ullakan syr:

Ýokarsynda meniň adym, familiýam,

Iň aşakda bolsa «Ezraýylneşir».


Ýüregimde zat galmady hemleden,

Şo pursat ajalym ýakyn göründi.

Bu iş meniň bir kitaba jemlenen

Ölüm hakyndaky goşgularymdy.


– Ine, indi bildiň gerek, ýaş ýigit,

Neçün gelenimi tünüň ýarynda.

Seniň ahy-nalaň ýüregmi iýip,

Ýer tapmadym tünegimiň töründe.


Şatlykdan, begençden, ýaşlykdan ötüp,

Siz nämüçin beýle hala düşdüňiz?

Beýtmäň ahyr, işim özüme ýetik,

Meniň halys ýüregime düşdüňiz.


Juwan halyňyza gojadan beter

Çekýärsiňiz bu dünýäniň ahyny.

Her kimiň mütdedi wagtynda ýeter,

Siz bir entäk azar bermäň ahyry.


Wasp ediň ýaşaýşy, beýik şatlygy,

Gözelleriň elden ýeňil öýmesin.

Ýat ediň ölümi — çyn berbatlygy,

Wasp ediň çagalaň säher deý sesin.


Eger, walla, erkim bolsa özümde,

Taşlap şu kärimi allaowarra,

Ýaşardym şadyýan ýeriň ýüzünde,

Guwanyp ýaş ýigit, gözeldir garra.


Meň baran ýerimde ýatýar şagalaň,

Aýdym aýdylanok, çalnanok dutar.

Eger adam bolsa Allatagalla

Meni beýle jeza etmezdi duçar!


Birden onuň gözlerine ýaş gelip,

Bolşy meniň jigerimi daglady.

Hasratdan müzzerip,

Bir gysym bolup,

Titräpler ykbalyndan aglady.


Dözmedim men ol pahyryň halyna

Kärini unutdym bu şum apatyň.

Emaý bilen baryp onuň ýanyna,

Onuň bedibagt başyn sypadym.


Diýdim: — Besdir, bozulma sen ýaşuly

Men-ä asyl höwrügäýdim seň bilen!

Köne ülpetler deý, köne dostlar deý,

Onuň bilen hümürdeşdik daňa çen.


– Äý — diýdi — bolsa-da aralarmyz daş

Içimi bir dökeýin diýip gaýtdym.

– Bir gören tanyş bor, iki — garyndaş

Kyn günüňde geläýgin — diýp aýtdym.


– Ýamanlyga duşmaweri ylaýym.

Derdim egsiläýdi diýen sözüňden,

Siz bir işli adam.

Zyýan bermäýin.

Işläň! — diýip,

Sumat boldy gözümden.

Gurbannazar Ezizow
Durmuş
söýgi bilen döredildi •