This website requires JavaScript.
Serpaý

Goşgular Çemeni

Hemmeler sylaýar kiçigöwüni...

Hemmeler sylaýar «kiçigöwüni»,

Ol bolsa sylagdan humardyr humar

Öwülse,

Keýp bilen süzüp gözüni

Diýer «Ýok, adamlar, kemçiligim bar?»

Onsoň gussa bilen saňa garar-da,

Kemçiligin sanar

Okýan deý aýat.

Onuň kiçigöwünligi barada

Dörär şeýdip, ýene-de bir rowaýat.


Öwüleni üçin

Olam öwen bor.

Üns bilen diňlär ol, ýakymly gürlär...

Awtobusda boş bolsa-da onlap ýer,

Giren goja öz ornuny hödürlär.


Ýöne bir gün düşse tankyt astyna,

Ol hakyky ýüzün açar dessine.

Uwlar ol,

Ýarar ol gazapdan doly,

Guýrugna basylan möjek mysaly.

Gurbannazar Ezizow
Durmuş
söýgi bilen döredildi •