This website requires JavaScript.
Serpaý

Goşgular Çemeni

Iki zat erklidir, ýeriň ýüzünde...

Iki zat erklidir, ýeriň ýüzünde.

Olara erk eden bolmandyr heniz,

Birisi şaý-sepe beslenen gije,

Biri haýyr-şere beslenen gündiz.


Ýene bir iki zat erklidir juda,

Şolar bilen ýetýäs sapaly güne,

Birisi dünýäniň görki söýgüdir,

Biri bu dünýäniň gymmaty ene.


Ýene iki zadyň güýçlüdir erki,

Olar gapy kakman geler her mahal:

Biri seniň üçin baş goýjak dostuň,

Beýlekisi başyň aljak şum ajal.

Gurbannazar Ezizow
Durmuş
söýgi bilen döredildi •