This website requires JavaScript.
Serpaý

Goşgular Çemeni

Küteklik

Durmuş kämil dälmi?

Ýa-da adamlar?!

Ýygnaklarda orta atylsa teklip,

Ähli ýitilikleň örküne

agzy

Synan palta bolup urýar küteklik.


Haýran galaýmaly!

Nirede bolsun, —

Ol ýitilik bilen geçir sözüni.

Ýok. Küteklik kesip bilmäni üçin,

Ýykyp-ýumrup, ykrar eder özüni.


Ol şeýle başarjaň, şeýle bir

ussat, —

Umuman, öňünde durmak juda kyn,

Walla, gür tokaýa taşlaýsaň,

Şonam

Kütekligi bilen çapmagy mümkin.


Öňde-soňda düşünmeli ahyry!

(Muny wagtal-wagtal boýnam alýarys).

Ýitiligi ulanmaly wagtymyz

Kütekligi aýlap-aýlap salýarys.


Ol saňňy dişlerin syrtardyp çala,

Haýbat atanynda kötekli güne,

Oturanlar duýman elini çarpar

Onuň örän ýiti kütekligine.


Ol özüniň kütekligin bilmez hiç,

Bar bolsa-da şu gürrüň bar tarapda.

Mundan uran kütek gyljynyň ujy

Nämüçindir şaňlar durar arapda.


Emma kütekligiň bir täleýi bar:

Ol sapyndan sypar gider iru-giç.

Ýöne hyjuw bilen kütekligini

Ykrar eder ýere düşerne deňiç.

Gurbannazar Ezizow
Durmuş
söýgi bilen döredildi •