This website requires JavaScript.
Serpaý

Goşgular Çemeni

Kiçijik şäherler

Men kiçijik şäherleri söýýärin!

Ol ýerde hemme zat sadadan-sada.

Uly şäherlerde tapylgysyz zat,

Bu ýerde ýer bolýar myhmanhanada.


Bu şäherde hemme tanyş, mähriban,

Hilesi ýok, allary ýok gepinde.

Onuň bir çetinde güläýse biri,

Derrew eşidýärler beýle çetinde.


Bu kiçijik şäherjigiň göwni giň,

Ol bagyşlap bilýär, gynaman jany.

Ilki: «Ajap şäher, owadan şäher!»

Soňam «Oba!» diýip, çykyp gidýäni.


Bü ýerde kän hapa işler edilmez,

Asylly işlerem edilmez kelte.

Çüňki bütin şäher anygna ýeter,

Ýerden tylla halka galkanda erte.


Bu şäherde dul gapysy kakylmaz,

Gyzylmy-ak, mele şerapdan doýup.

Bu şäherde gündiz ýagty söýerler,

Garaňky gijäni parahat goýup.


Bu şäherde söz diýeniň — namysdyr.

Şoň üçinem ikilik ýok gepinde.

Onuň bir çetinde aglaýsa biri,

Derrew eşidýärler beýle çetinde.

Gurbannazar Ezizow
Durmuş
söýgi bilen döredildi •