This website requires JavaScript.
Serpaý

Goşgular Çemeni

Oýnadyp ýeserje gara gözleriň...

Iş üstünde tragiki ýagdaýda

aradan çykan dostum,

atdaşym Gurbannazar Nepesowa.


Oýnadyp ýeserje gara gözleriň

Meň ýanyma geleniňde her gezek,

Ýazyp oturanmy görüp, diýerdiň:

«Men azar bermäýin, işlemek gerek!»


Ol gezegem şeýdip, çykdyň-da gitdiň,

Birküç sany wäşi sözüňi oklap.

Indem uzaklarda ümsüm ýatyrsyň,

Bütindünýä Ümsümligin gujaklap.


Eýýäm şu gün ýitiglerňi sanasaň,

Otuz ýaş asyr deý uzak görünýä.

Paýhaslanýas, hyjuwlarmyz köşeşýär.

Biz ýitirip düşünýäris bu dünýä.


Seniň baryp ýeten uzak ülkäňe

Otlular gatnanok, maşyn baranok.

Bu gün sen barada goşgy ýazýaryn,

Senem gelip, maňa azar bereňok.


Bu gün iňrik çöküp dagyň üstüne,

Gije göge seçeninde pişmesin,

Sen-ä gelip maňa azar bersediň,

Menem şu goşgyny ýazman geçsedim.

Gurbannazar Ezizow
Durmuş
söýgi bilen döredildi •