This website requires JavaScript.
Serpaý

Goşgular Çemeni

Onarsaň bar zady oňatlyga ýor...

Onarsaň

bar zady oňatlyga ýor,

Belki-de, ýorgudyň ýerine düşer.

Ikibaşdan, gündogarda gün dogar,

Ikibaşdan, günbatarda gün ýaşar.


Ikibaşdan, ýigreniler, söýüler

Kimse ýere gider, kim dörär ýerden.

Ikibaşdan, biziň köne duýgular,

Köne ýaralar dek açylar birden.


Köne duýgularmyz şatlyk mysaly,

Bir ajap säherde gül bolup dogar.

Oňarsaň oňat tut köňülde päli,

Oňarsaň bar zady oňatlyga ýor.


Ýaramaz düýş görüp, ýörme dumanda.

Ýaramazlyk bolmasa seň küýüňde,

Hanha, ýyldyz süýndi gitdi asmanda,

Çaga dogdy goňşymyzyň öýünde.

Gurbannazar Ezizow
Durmuş
söýgi bilen döredildi •