This website requires JavaScript.
Serpaý

Goşgular Çemeni

Säher turup, syl ýüzüňe çagaňy...

Säher turup, syl ýüzüňe çagaňy,

Päkligiňde bolup bilseň şonça bol.

Sen sanama gara saçyň agyny,

Sen sag-aman öreniňe monça bol.


Biz hemmämiz şatlyk üçin doguldyk,

Şoň üçinem geçdik, ine, şunça ýol.

Şat günleriň köp bolmanna gynanma,

Şat günleriň bolanyna monça bol.


Goňşyňy gozgama, göçmesin goňşyň,

Goý, öçmesin sen ölçerme oduny.

Aýaklaryň ätjek ädimin äder,

Göreçleriň görer görjek zadyny.


Säher turup, syl ýüzüňe dünýäni,

Giňligiňde bolup bilseň şonça bol.

Bu dünýäňe mahsus ähli zatlaryň

Senden sowlup geçmeýänne monça bol.


Erbet bor bu baglar geçse deňiňden,

Bu ýagyşlar seniň üçin ýagmasa.

Bagy ikiýana bulanda tupan,

Zerur çygy gül ýüzüňe degmese.


Gykuwlaşyp geçip gitse deňiňden,

Durnalaryň ýyllar kimin hatary.

Seni gozgamasa beýik ýaşaýşyň,

Çözülen hem çözülmeli mataly.


Şoň üçinem syl ýüzüňe dünýäni,

Özüň hakda, goňşyň hakda pikir et,

Bu dünýäňe mahsus ähli zatlaryň

Senden sowlup geçmeýänne şükür et.

Gurbannazar Ezizow
Durmuş
söýgi bilen döredildi •