This website requires JavaScript.
Serpaý

Goşgular Çemeni

Söwütli

Söwütli,

Söwütli,

Eziz diýarym,

In oňat zatlaryň undulşy ýaly.

Senden aýra düşüp on bäş ýyl ýarym

Ahyry üstüňden saldym men ýoly.


Nirde o ýyllaryň egri ýollary,

Jaýlar, baglar bary sumat bolupdyr.

Diňe bir topbajyk söwüt baglary

Hem mähriban degirmeni galypdyr.


Çagalaň unudan enesi ýaly,

Söwütliniň söwütleri giç-ertir:

«Haçan geler, gaýdyp geler balalam»

Diýip, ýollaryna seredip otyr.


Bagyşla, Söwütli! Adyňa gurban!

Eziz maňa söwütleriň ýapragy.

Ata-babalarmyň namysyn gorap,

Ata-babalarmyň ýatan topragy.


Ne kine bar, ne ahmyr bar göwnüňde

Çäjiňi harpykdan saýlap otyrsyň.

Ýalňyz galan garyp ene mysaly,

Köne degirmeniň aýlap otyrsyň.Gurbannazar Ezizow
Watan
Tebigat
Durmuş
söýgi bilen döredildi •