This website requires JavaScript.
Serpaý

Goşgular Çemeni

Söz

Sözüň agramyny ölçemez tonna,

Ölçemez güýjüni milýon kilowat.

Söz — ýalaňaç pikre gyrmyzy dondur.

Söz bar — kime şapbat,

Söz bar — kime bagt.


Dünýede iň beýik şypa şolaňky,

Şatlygmyzy siňdirýäris şolara.

Dünýede iň beýik jepa şolaňky,

Hasratymyz siňdirýäris şolara.


Söz — bu gazap bilen çakan ýyldyrym.

Söz — bu gyz näzidir, dürleň-dürüdir.

Başarmasaň — ol öçügsi ýyldyzyň,

Başarsaňam — lowlap duran Günüňdir.

Gurbannazar Ezizow
Durmuş
söýgi bilen döredildi •