This website requires JavaScript.
Serpaý

Goşgular Çemeni

Şadyýan gün

Aý ýöne,

Keýpine hoş salam ýollaýan Güne,

Keýpine aýdym aýdýaryn,

Tanyşlyk üçin däl —

Gyzlara duşsam,

— Salam keýgim — diýip geçýän keýpine.


Garagol çagany guş deý göterip,

Mündürýärin sazdan doly kelläme

Suwa daş zyňýaryn bökýär, oýnaýar

Ýeri, şol suwa daş zyňamda näme.


Dükanlaryň witrinasy enaýy,

Dükana dykylyp girýärin, ine,

Soraýaryn onuň-munuň bahasyn.

Satyn almakçy däl,

Ýöne keýpine.


Guşlaram baglarda jagylda-jugul,

Ýollarda baglaram guşlary bilen,

Bu täsin gün ýaýnap otyr enaýy,

Keýpine,

Keýpine,

Ýöne keýpine.


Çaga ýaly bu arassa asmana

Kelläm degip,

Owaz edýär keýp bile.

Onsoň neneň Saturnyň halkasyn

Şlýapa dek geýmejek sen keýpine.

Gurbannazar Ezizow
Durmuş
söýgi bilen döredildi •