This website requires JavaScript.
Serpaý

Goşgular Çemeni

Sag bol, durmuş...

Sag bol, durmuş!

Sag bol bereniň üçin.

Şükür, saçagymda kemenok çörek.

Ýöne adam

Çörek bilen, adam däl,

Oňa başga-da kän,

Kän zatlar gerek.


Sag bol, durmuş!

Sag bol bereniň üçin,

Ýagyşlaryň üçin, garlaryň üçin.

Ýöne ýagyş, gara juda höwrügip,

Adamyň hasratdan ölmegi mümkin.


Sag bol durmuş!

Sag bol bereniň üçin.

Il deňinde ýar ýerinde ýar berdiň

Ýöne ýaryň saçyn ýassyk edinip

Ýatmak gylygyna syganok merdiň.


Dahana söz berdiň waspyň diýere,

Dost berdiň şol dosta mynasyp saýyp.

Dost kyn günüň gerek.

Duşmanam berdiň

Şat günümde aglap biljek ajaýyp.


Saglyk berdiň, duýgy berdiň köňlüme,

Dözdüň meni gyşyň aňzak ýeline.

Şu zatlaryň aşagyndan çyk diýip,

Iň soňunda galam berdiň elime.


Bu baglaryň göni,

egri hatary,

Gülleriň, günleriň müň hili reňki,

Adamlaryň sary aýralyklary,

Elwan duşuşygy — bary meniňki.


Gije-gündiz galamymy oýnatdym,

Habar sorap gülden, ýagyşdan, guşdan.

Aşagyndan çykar ýaly däl eken,

Kän zat alan ekenim men durmuşdan.


Ýöne neçün

Mende kinäň bar ýaly,

Berenlerňi alýaň ýuwaş-ýuwaşdan?

Ýa-da onuň bolmalysy şeýlemi?

Eýýäm aýra düşdüm niçe deň-duşdan.


Atyň eýerinde tans oýnaýyn,

Ýolbars deý böwseýin oduň halkasyn,

Köp zat berdim diýip gynama meni,

Berenleriň üçin taňryýalkasyn.


Pursat ber, howlukma,

Gyssama meni,

Älemgoşaryňa bir gaş kakaryn.

Öňümde ak kagyz,

Elimde galam.

Menem bir gün bergilemden çykaryn!

Gurbannazar Ezizow
Durmuş
söýgi bilen döredildi •