This website requires JavaScript.
Serpaý

Goşgular Çemeni

Sazlaşyk

Goý, ýazsynlar gussa çekýäň kän diýip,

Näme, ýürek kada garap durmaýar.

Serediň çalymtyl, beýikden-beýik

Asmany gulaçlap ötýär durnalar.


Güýz ýene endikli elleri bilen

Ýolupdyr şahadan ýapraklaň baryn,

Tankyt ediljegmi bilsem-de, ýene

Güýz bilen oturyp gussa çekýärin.


Bu gussa durlaýar, saplaýar meni,

Ähli geçenime nazar aýlaýan.

Seredip otursam, şeýle gussada

Geçen ýoluň görner eken has aýan.


Ýüregime ýassyk edip gussany,

Geçen hakda oňa sorag berýärin.

Her halda ýaşlygym güňläp geçipdir,

Men muňa sähelçe ökünmeýärin.


Günleriň şat gülküsini bölüşip,

Aglana teselli berip ýetişdim.

Aýly gije uly aýyň gaşynda

Aý jemally ýarym bilen öpüşdim.


Gördüm menem ýigrim bäşiň içinde:

Güýz gelýär — ýapraklar, meýdanlar solýar»

Ýöne iň beýik zat: adam durmuşyn,

Kalbyny beýgeldýän eserler galýar.


Häzir bolsa, bu paýhasly güýz bile.

Ýumşak gussa çekýäs, sözsüz sözleşip.

Ýaşasyn adamyň hem tebigatyň

Arasynda güňläp duran sazlaşyk!

Gurbannazar Ezizow
Durmuş
söýgi bilen döredildi •