This website requires JavaScript.
Serpaý

Goşgular Çemeni

Sen geldiň-de, Garyp köňlüm baý etdiň...

Sen geldiň-de,

Garyp köňlüm baý etdiň.

Ýöne,

Nämüçindir,

Ynjalygym ýok.

Sen maňa bagt berdiň örän ullakan,

Ony nädip gorajagmy bilemok.


Ýöne

Säher-säher bagtymy öpüp,

Görýän öz-özümi seniň gözüňde.

Herhal, ýolda ýatan daş däl ekenim,

Artyk däl ekenim ýeriň ýüzünde.

Gurbannazar Ezizow
Söýgi
söýgi bilen döredildi •