This website requires JavaScript.
Serpaý

Goşgular Çemeni

Sen hakda oýlara batanymda, gel...

Sen hakda oýlara batanymda, gel!

Çöl egne gök donun atanynda, gel!

Ak topugňy gizläp, uzyn köýnekli

Garrylar-gurtular ýatanynda, gel!


Başga-başga zatlaň oýun edýärkäm,

Bir pursat ýadymdan çykanyňda, gel!

Men seni ýagyşdan, ýelden goraýyn,

Gara oý-pikirleň süteminde, gel!


Şadyýan bol, gam çek ýazu-gyşlarda.

Gök gürläp, ýyldyrym çakanynda, gel!

Ýöne mydam meni saňa duşuran —

Seni maňa beren Watanymda, gel!

Gurbannazar Ezizow
Söýgi
söýgi bilen döredildi •