This website requires JavaScript.
Serpaý

Goşgular Çemeni

Seni söýdüm...

Seni söýdüm. Söýüp bir gez beýgeldim.

Seni söýdüm. Has giňedi bu dünýäm.

Öz ýeňles gylygma gazaply boldum.

Öz durmuş ornuma indi düşünýän.


Adamlara has ynamly garadym

Ýeňiş bilen tamam boldy gözlegim.

Kyn pursatym medet berdi kalbyma,

Jadyly däl — seniň ynsan gözleriň,


«Kim men?» Jogap tapman şu günlere çen,

Seni söýüp, kimdigimi bildim men,

Ýeňil gopdum başyňdaky öýme dek,

Diýdim: «Ejiz bu dünýäde söýmedik!»


Seni söýüp, göz ýetirdim bir zada:

Kynçylyk ýok,

Ejizlik bar dünýäde.

Gurbannazar Ezizow
Söýgi
Durmuş
söýgi bilen döredildi •