This website requires JavaScript.
Serpaý

Goşgular Çemeni

Toý

Şemala tutular

Arryk peteke.

Şuwlaýan sütünler,

Artyk. Repetek.


Tejene çen, Guşgy.

Babadurmazdy —

Geçilen durmuşdyr,

Yzdadyr bary.


Ne seleň, boý alan

Halyly öýüň,

Peselen, daralan

Ýalydyr öýüň.


Bir çilim çekersiň

Durarsyň ümsüm,

Içiňe çekersiň

Sorarsyň kemsiz.


Endamyň dynç alar,

Keýplisiň aman.

Keýwanyň ynjalar, —

Gelipsiň aman.


Ogulyň daşyňda,

Gyzyň daşyňda,

Aýalyň gaşyňda —

Gazyň başynda;


Sen hezil edipler

Garaýan wagtyň,

Melhemi ezipler

Barýandyr bagtyň.


Peri yzlap ýüz on

Oýuň şorunda

Tapsaň ony sen öz

Öýüň töründe.


Ýene öňe. Öňde

Ýollaryň daşy.

Ine, öňde-soňda

Toýlaryň başy!

Gurbannazar Ezizow
Durmuş
söýgi bilen döredildi •