This website requires JavaScript.
Serpaý

Goşgular Çemeni

Uzak ýaýlada enäniň hüwdüsi

Eýýäm güneş batypdyr,

Aý-da agyl atypdyr.

Garagolja Serdarym

Süýji uka batypdyr.


Günler aýlara bakar,

Aýlar ýyllara bakar,

On sekizin dolduryp,

Serdarym ata çykar.


Jahyllygyň ýaşynda,

Yşk gaýnar döşünde,

Obamyzyň gyzlary

Seni görer düýşünde.


Ýaryň geler ýanyňa,

Eneň geler zaryňa.

Sen maňa az bakarsyň,

Köp bakarsyň ýaryňa.


Gyş ýaza sesin goşar,

Bahar kösük ýetişer,

Gelin-gaýnyň käwagt

Arasyna tow düşer.


Malyň göwni ýazlarda,

Lalyň göwni sözlerde.

Meniň göwnüm sendedir,

Seniň göwnüň düzlerde.


Jorama duşan ýerim,

Balam, seni öwerin:

Gelniň ýuwar köýnegňi,

Men dolagňy ýuwaryn.


Daş oba düşse ýoluň,

Gyş bolsa sagy-soluň,

Ilki eneň ýat eder.

Onsoň ýatlar aýalyň.


Miwe köp bolsa eger,

Bag başyn aşak eger.

Saňa zyňylan daşlar

Eneň pahyra deger.


Epilýänçä bil, balam,

Bir dilegim, bil, balam,

Maňa köp zat gerek däl,

Köpüň ogly bol, balam.


Kim serer kak-gurduny,

Kim söýer halk merdini,

Derdiňi men göterýän,

Sen göter il derdini.


Aýdan akdyr ýüzleri,

Şirin-şeker sözleri.

Bu ukusyz gijäniň

Ýellenipdir gözleri.


Bu dünýe ýogy-barym,

Bar myradym, mydarym,

Kötel ýollaň külpetin

Soň bilersiň, Serdarym.

Gurbannazar Ezizow
Durmuş
Çaga
söýgi bilen döredildi •